Logo và màu sắc của Fundme

Logo của Fundme thể hiện một vòng tay ôm trọn một trái tim của con người, con người ở đây là đại diện cho nhiều thực thể khác nhau trong xã hội: cá nhân, Chủ dự án, Doanh nghiệp, Tổ chức, Hội, Nhóm cộng đồng ... Một trái tim khép kín thể hiện sự đảm bảo, ủng hộ trọn vẹn cộng với tình cảm chân thành.
Thông điệp của Fundme muốn giá trị sáng tạo, giá trị cộng đồng và chia sẻ giá trị được lan rộng, xuất phát từ bàn tay và trái tim của mọi thành viên.

Pantone: 2727C
CMYK: (80%, 46%, 0%, 7%)
CMYK: (80%, 46%, 0%, 7%)