Dự án đã kết thúc thời hạn.
  • 3 sản phẩm
3 sản phẩm
Sắp xếp:
Tài trợ trực tiếp (Không có sản phẩm)
1 CUỐN "NGƯỜI TỐI GIẢN"
(1)

Đã đặt: 29

100,000đ

Trích quỹ 50% = 50,000đ

Gói 3 cuốn sách "Người tối giản"
(1)

Đã đặt: 16

200,000đ

Trích quỹ 50% = 100,000đ