Đầu mối phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Là tổ chức công lập trực thuộc Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ – Bộ Khoa học và công nghệ. Năm nay là khởi điểm cho sự chuyển mình và ứng biến của toàn bộ hệ sinh thái khởi nghiệp trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế. Tôi hy vọng những ý tưởng khởi nghiệp quan tâm, tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội sau khi quay trở lại sau đại dịch Covid.