TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư dự án khởi nghiệp sáng tạo
Xe đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Đầu tư. vào khu đô thị sáng tạo tương tác cao. phía Đông thuộc địa bàn quận 2 quận 9 và. quận Thủ Đức là yêu cầu được Ủy ban Nhân. dân Thành phố Hồ Chí Min

TP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư dự án khởi nghiệp sáng tạo

Xe đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Đầu tư. vào khu đô thị sáng tạo tương tác cao. phía Đông thuộc địa bàn quận 2 quận 9 và. quận Thủ Đức là yêu cầu được Ủy ban Nhân. dân Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Kế hoạch. và Đầu tư thành phố phối hợp với các cơ. quan đơn vị triển khai thực hiện trong. thời gian tới anh không Anh Ủy ban Nhân. dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Kế. hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Ủy. ban nhân dân các quận 2 9 Thủ Đức và các. đơn vị liên quan khẩn trương rà soát. trong danh mục dự án Kêu gọi đầu tư của. thành phố trên địa bàn từ đó kêu gọi các. dự án đủ điều kiện thỏa mãn các tiêu chí. được đầu tư trong khu đô thị sáng tạo. tương tác cao phía Đông thành phố theo. ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. biệt đầu tư xây dựng khu đô thị sáng tạo. tương tác Cao Quý Đôn thành phố là chủ. trương lớn của Thành ủy Ủy ban Nhân dân.


https://youtu.be/elkih3K5kxETP Hồ Chí Minh kêu gọi đầu tư dự án khởi nghiệp sáng tạo
Xe đẩy mạnh hoạt động xúc tiến Đầu tư. vào khu đô thị sáng tạo tương tác cao. phía Đông thuộc địa bàn quận 2 quận 9 và. quận Thủ Đức là yêu cầu được Ủy ban Nhân. dân Thành phố Hồ Chí Min