Sóc Trăng kêu gọi đầu tư cảng biển quy mô 4.550ha | Cần Thơ TV
Ở tỉnh Sóc Trăng dự kiến tổ chức hội. nghị xúc tiến Đầu tư năm nay vào ngày 28. 29 tháng 4 sau đó sẽ kêu gọi đầu tư dự. kiến 39 dự án trong đó có cảng biển Quy. mô 4.552 theo đó mộ

Sóc Trăng kêu gọi đầu tư cảng biển quy mô 4.550ha | Cần Thơ TV

Ở tỉnh Sóc Trăng dự kiến tổ chức hội. nghị xúc tiến Đầu tư năm nay vào ngày 28. 29 tháng 4 sau đó sẽ kêu gọi đầu tư dự. kiến 39 dự án trong đó có cảng biển Quy. mô 4.552 theo đó một số dự án quan trọng. được sóc răng Kêu gọi đầu tư như cảng. biển Sóc Trăng khu bến Trần đề đầu tư. xây dựng cảng biển khu bến cầu cảng hệ. thống kho bãi dịch vụ Logistic phục vụ. cảng biển ở huyện Trần Đề và thị xã Vĩnh. Châu quy mô 4.550 hecta khu đô thị mới. số 18 thuộc xã Tân Thạnh huyện Long Phú. Gia tá Tài Văn huyện Trần Đề quy mô 278. hecta khu đô thị mới Nam Sông Hậu thị. trấn Long Phú huyện Long Phú Quy mô. 45,92 FA đầu tư kinh doanh kết cấu hạ. tầng khu công nghiệp Sông Hậu thị trấn. An Lạc thôn huyện Kế Sách quy mô 286. hecta đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng. khu công nghiệp Đại Ngãi tỏ Long Đức. huyện Long Phú Quy mô 200 hecta đầu tư.


https://youtu.be/sRflbv2ig3ISóc Trăng kêu gọi đầu tư cảng biển quy mô 4.550ha | Cần Thơ TV
Ở tỉnh Sóc Trăng dự kiến tổ chức hội. nghị xúc tiến Đầu tư năm nay vào ngày 28. 29 tháng 4 sau đó sẽ kêu gọi đầu tư dự. kiến 39 dự án trong đó có cảng biển Quy. mô 4.552 theo đó mộ