ĐẮK NÔNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ GẦN 3 TỶ USD CHO 22 DỰ ÁN
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ra. quyết định về việc ban hành danh mục các. dự án kêu gọi thu hút đầu tư năm 2022. trên địa bàn Tĩnh với 22 dự án tổng vốn. Kêu gọi đầu tư gần 3 tỷ đôla Mỹ t

ĐẮK NÔNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ GẦN 3 TỶ USD CHO 22 DỰ ÁN

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ra. quyết định về việc ban hành danh mục các. dự án kêu gọi thu hút đầu tư năm 2022. trên địa bàn Tĩnh với 22 dự án tổng vốn. Kêu gọi đầu tư gần 3 tỷ đôla Mỹ tương. đương hơn sống 17.000 tỷ đồng theo đó 22. dự án gồm các lĩnh vực xã hội hóa và dự. án nông nghiệp 4 dự án sản xuất công. nghiệp hạ tầng khu công nghiệp cụm công. nghiệp một dự án và thương mại du lịch. Hạ tầng đô thị là 14 dự án Ủy ban nhân. dân tỉnh Đắk Nông giao Sở Kế hoạch và. Đầu tư khẩn trương xây dựng bộ tài liệu. xúc tiến Kêu gọi đầu tư theo đúng quy. định đối với các dự án đã đầy đủ thông. tin giao Sở Tài nguyên và Môi trường. phối hợp với các sở ban ngành Ủy ban. nhân dân các huyện thành phố và các đơn. vị có liên quan tham mưu ủy ban nhân dân. tỉnh thu hồi đất của các tổ chức cá nhân. sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng.


https://youtu.be/SCTtk0hoMc8ĐẮK NÔNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ GẦN 3 TỶ USD CHO 22 DỰ ÁN
Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa ra. quyết định về việc ban hành danh mục các. dự án kêu gọi thu hút đầu tư năm 2022. trên địa bàn Tĩnh với 22 dự án tổng vốn. Kêu gọi đầu tư gần 3 tỷ đôla Mỹ t